Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Rob Moltmaker Life Interventie Coaching


Artikel 1 Partijen en definities

1. Rob Moltmaker: Rob Moltmaker Life Interventie Coaching, gevestigd te Cuijk aan de Kievitenveld 80 (5431 KV), geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17278607, gebruiker van deze algemene voorwaarden.

2. Verdere gegevens van Rob Moltmaker:

Website: www.robmoltmaker.nl

Email: info@robmoltmaker.nl

Telefoonnummer: 06-11196998

Btw-identificatienummer: NL088068493B01

3. Opdrachtgever: de (potentiële) afnemer van aangeboden goederen of diensten van Rob Moltmaker.

4. Deelnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die van de diensten van Rob Moltmaker gebruikmaakt.

5. Cursus: iedere combinatie van plaats, dag, tijdstip en door Rob Moltmaker georganiseerde training of cursus met een op lichamelijke en/of geestelijke activiteit gerichte dienst.


Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden maken deel uit van alle correspondentie, documentatie, (toekomstige) aanbiedingen en overige overeenkomsten en verbintenisrechtelijke relaties tussen Rob Moltmaker en Opdrachtgever.

2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk (dat kan zowel op papier als via de mail) zijn overeengekomen.

3. Algemene (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Derden die door Rob Moltmaker bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken, kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen.

5. Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel mogelijk doel en strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.


Artikel 3 Aanbod en overeenkomst

1. Elk aanbod, in de vorm van een offerte of anderzijds, is in zijn geheel en onvoorwaardelijk vrijblijvend en herroepelijk en heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders schriftelijk door Rob Moltmaker is aangegeven.

2. Elk aanbod kan slechts eenmaal worden aanvaard en geldt derhalve niet voor een latere Cursus, tenzij anders is bepaald.

3. De prijzen zoals vermeld op de website of in een andere vorm van een aanbod zijn in Euro’s en inclusief btw en onderhavig aan heffingen, toeslagen en overige factoren. De prijzen op de website zijn uitdrukkelijk slechts richtprijzen en derhalve niet bindend.

4. De overeenkomst komt tot stand nadat Opdrachtgever de offerte of het lidmaatschap heeft aanvaard.


Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

1. De overeenkomst wordt uitdrukkelijk onder de opschortende voorwaarde van toereikende beschikbaarheid van trainers en of locatie aangegaan.

2. De verbintenis van Rob Moltmaker bestaat te allen tijde uit een inspanningsverbintenis en uitdrukkelijk geen resultaatverbintenis.

3. Opdrachtgever stelt Rob Moltmaker in de gelegenheid de Cursus te verrichten. Opdrachtgever verplicht zich de benodigde medewerking te verlenen voor de uitvoering van de overeenkomst door Rob Moltmaker.

4. Rob Moltmaker zal binnen de aangegeven/geschatte termijn de overeenkomst trachten uit te voeren. Deze termijn is niet fataal, waardoor Opdrachtgever Rob Moltmaker altijd eerst in gebreke dient te stellen, waarbij een geruime en redelijke termijn dient te worden gesteld, alvorens tot enige remedie over te kunnen gaan.

5. Rob Moltmaker zal zich naar beste kunnen inspannen om Opdrachtgever en Deelnemer(s) te ondersteunen bij het behalen van de gestelde doelstellingen. Opdrachtgever erkent dat Rob Moltmaker geen (para)medische kwalificaties heeft. De begeleiding van Rob Moltmaker heeft dan ook geen medisch karakter en is niet gelijk te stellen met een behandeling door een (fysio)therapeut.

6. Het staat Rob Moltmaker vrij de Cursus te laten uitvoeren door derden. Art. 7:404 BW is uitdrukkelijk van de Overeenkomst uitgesloten.

7. Opdrachtgever aanvaardt dat de planning van de Cursus kan worden beïnvloed door bijvoorbeeld verhindering. Rob Moltmaker is derhalve bevoegd om naar eigen inzicht de Cursus uit te stellen ofwel te verplaatsen naar een andere datum. Door het besluit hiertoe ontstaat geen aansprakelijkheid van Rob Moltmaker.

8. Rob Moltmaker behoudt zich het recht voor de indeling (plaats en tijd) en de inhoud (docenten en lesmateriaal) van de Cursus te wijzigen. Bij onvoldoende aanmelding kan een Cursus worden geannuleerd of naar een later tijdstip worden verschoven.


Artikel 5 Prijzen

1. Het aanbod is in goed overleg tot stand gekomen. Door het sluiten van de overeenkomst achten partijen de prijzen redelijk en billijk.

2. Tenzij anders is overeengekomen dient Opdrachtgever de verschuldigde geldsom in zijn geheel binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te voldoen door middel van girale overboeking. In het geval de Opdrachtgever een natuurlijk persoon betreft, zal door hem een SEPA-machtiging worden afgegeven, zodat Rob Moltmaker de prijs automatisch kan laten incasseren.

3. Door het niet bezoeken van de Cursus vervalt de financiële verplichting jegens Rob Moltmaker niet.

4. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Rob Moltmaker is het Opdrachtgever niet toegestaan betalingsverplichtingen te verrekenen en/of opschorting en/of inhouding toe te passen.

5. Indien Opdrachtgever een natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf of rechtspersoon is, is Rob Moltmaker bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn terstond gerechtigd om Opdrachtgever een vertragingsrente van 1% van de hoofdsom – inclusief incassokosten – per maand alsmede een bedrag ten behoeve van de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Laatstgenoemde kosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van EUR. 40,- exclusief btw.


Artikel 6 Vervanging, wijziging, annuleren en verplaatsen

1. Indien een Deelnemer verhinderd is deel te nemen aan de Cursus is vervanging door een andere Deelnemer mogelijk, mits de vervanger uiterlijk één week voor de Cursusdag wordt aangemeld bij Rob Moltmaker. Bij vervanging binnen een week voor de Cursusdag is Opdrachtgever EUR. 25,- verschuldigd ten behoeve van administratiekosten.

2. Een verhinderde Deelnemer kan op verzoek en in overleg worden overgeboekt naar eenzelfde Cursus op andere data of datum, tenzij de Cursus op maat door Rob Moltmaker voor Opdrachtgever is ontwikkeld. Bij overboeking binnen drie weken voor startdatum worden administratiekosten ad EUR. 17,50 in rekening gebracht. Bij overboeking binnen een (week) voor de Cursusdag bedragen deze kosten 25% van de Cursusprijs, met een minimum van EUR. 17,50.

3. Een Cursus kan tot twee weken voor de afgesproken datum, in overleg kosteloos door Opdrachtgever worden verplaatst naar een andere datum. Bij verplaatsing binnen twee tot 3 dagen voor de geplande datum is 10% opslag verschuldigd. Bij verplaatsing binnen drie tot uiterlijk één dag voor de geplande datum is 20% opslag verschuldigd. Bij verplaatsing binnen een week voor de geplande datum is 25% van de Cursusprijs verschuldigd.

4. Annulering van een opdracht door Opdrachtgever kan tot twee weken voor de afgesproken datum tegen een administratieve vergoeding van EUR. 25,-. Bij annulering binnen twee tot 3 dagen voor de geplande datum is 33% van de Cursusprijs verschuldigd. Bij annulering binnen drie tot één dag voor de geplande startdatum is 50% van de Cursusprijs verschuldigd. Bij annulering binnen 24 uur voor de geplande datum is 75% van de Cursusprijs verschuldigd.

5. Annulering of verplaatsing is uitsluitend schriftelijk (dat kan zowel op papier als via de mail) mogelijk; als datum van annulering of verplaatsing geldt de datum waarop schriftelijke annulering door Rob Moltmaker ontvangen is. De annuleringskosten zijn onmiddellijk bij annulering verschuldigd en opeisbaar.

6. Rob Moltmaker is te allen tijde gerechtigd een trainer die door haar met de verzorging van de Cursus is belast, te vervangen door een andere.

7. Rob Moltmaker is gerechtigd om een Cursus te annuleren tot uiterlijk drie dagen voor de Cursusdag. Opdrachtgever wordt hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. Rob Moltmaker zal het door de Opdrachtgever betaalde Cursusbedrag restitueren. Indien de Opdrachtgever gebruik maakt van een alternatieve door Rob Moltmaker aangeboden Cursus, wordt het Cursusbedrag niet gerestitueerd.


Artikel 7 Verplichtingen van Opdrachtgever en Deelnemers

1. Deelnemers verplichten zich in te spannen teneinde een veilige situatie te creëren voor zichzelf en voor anderen. Hieronder wordt onder andere begrepen:

a) Rob Moltmaker uit eigen beweging bij het aangaan van de overeenkomst, of zodra dit relevant wordt, in te lichten over eventuele fysieke en/of mentale en/of allergische beperkingen bij de Deelnemer.

b) Onbehoorlijk gedrag door een Deelnemer geeft Rob Moltmaker het recht om de dienstverlening aan de Deelnemer met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat Opdrachtgever of Deelnemer hierdoor enig recht op compensatie of restitutie van betaalde gelden toekomt. Schade ontstaan door het niet naleven van het huishoudelijk reglement of overig onsportief of onbehoorlijk gedrag door Opdrachtgever komt volledig voor rekening van Opdrachtgever.

2. Indien de dienstverlening plaatsvindt op een door Opdrachtgever geselecteerde locatie gelden de aanvullende op Opdrachtgever rustende verplichtingen:

a) Zorgen voor (een) veilige en schone ruimte(s);

b) Ervoor zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot de opdracht van Rob Moltmaker behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van de opdracht daarvan geen vertraging ondervindt;

c) Het op een zodanige wijze inrichten van de ruimtes waarin de Cursus plaatsvindt dat Rob Moltmaker onmiddellijk bij aankomst kan aanvangen met de opdracht;

d) Er zorg voor dragen dat Rob Moltmaker beschikt over voldoende gelegenheid voor aanvoer, (veilige) opslag en/of afvoer van eventuele hulpmiddelen.

3. Indien naar het oordeel van Rob Moltmaker blijkt dat de omstandigheden ter plaatse dusdanig zijn dat de veiligheid niet kan worden gegarandeerd, de begeleiding niet ongestoord kan plaatsvinden of er anderszins sprake is van belemmeringen in de uitvoering van de opdracht, zal de afspraak geen doorgang vinden of voortijdig worden beëindigd zonder dat hierdoor voor Opdrachtgever enige aanspraak op restitutie van betaalde gelden of vergoeding van schade ontstaat.

4. Opdrachtgever draagt uitdrukkelijk het risico voor schade die is veroorzaakt door:

a) Gebreken aan de (on)roerende zaken waaraan of waarin de opdracht wordt uitgevoerd;

b) Gebreken in materialen of hulpmiddelen die door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.


Artikel 8 Garantie en aansprakelijkheid

1. Rob Moltmaker geeft geen garanties of toezeggingen aangaande enig door Deelnemer te behalen resultaat, zoals een bepaalde conditie en/of (doel)gewicht. Deelnemer is te allen tijde verantwoordelijk voor de eigen voedings- en gezondheidssituatie. Daarnaast is Deelnemer verantwoordelijk voor het uitvoeren van de adviezen en dient daarbij zelf te bepalen of deze adviezen in de (gezondheid) situatie passen.

2. Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat het beoefenen van sport risico’s met zich kan meebrengen, het gebruik van de diensten en/of faciliteiten van Rob Moltmaker is volledig voor eigen risico en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever.

3. Rob Moltmaker is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies en/of beschadiging van eigendommen, alsmede opgelopen blessures voor, tijdens en na het gebruik van de diensten en/of faciliteiten van Rob Moltmaker.

4. Behoudens aansprakelijkheid op grond van dwingend recht is Rob Moltmaker bij eventuele tekortkomingen in de nakoming van de Overeenkomst aan haar zijde uitsluitend verplicht om alsnog correct na te komen, een en ander naar redelijkheid en in overleg met Opdrachtgever, zonder dat Opdrachtgever daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.

5. Mocht Rob Moltmaker onverwijld jegens Opdrachtgever en/of Deelnemer aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag c.q. hetgeen door Rob Moltmaker bij de Opdrachtgever in rekening is gebracht, vermeerderd met 15% of anders tot het bedrag waarop de door Rob Moltmaker gesloten beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

6. Aansprakelijkheid van Rob Moltmaker reikt te allen tijde niet tot gevolgschade en behoudens opzet of grove schuld eveneens niet tot zaakschade, immateriële schade of verlies van inkomen.

7. Opdrachtgever vrijwaart Rob Moltmaker voor de in verband met de Overeenkomst ontstane schade van derden doordat Rob Moltmaker heeft gehandeld, waaronder een nalaten begrepen, uitgaande van de door Opdrachtgever onjuiste, onvolledige of te laat verstrekte, informatie, gegevens en bescheiden.

8. Opdrachtgever vrijwaart Rob Moltmaker voor aanspraken van derden, die in verband met het gebruik door Opdrachtgever en Deelnemer(s) van de diensten en/of faciliteiten van Rob Moltmaker schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Rob Moltmaker toerekenbaar is, zoals door handelen of nalaten van Opdrachtgever of Deelnemer(s). Indien Rob Moltmaker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden Rob Moltmaker ten aanzien van deze schade te vrijwaren.

9. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Rob Moltmaker tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 12 maanden. Indien Opdrachtgever schade lijdt moet dit terstond aan Rob Moltmaker worden gemeld. Daarbij zijn Opdrachtgever en Deelnemer(s) verplicht al het redelijke te doen om voornoemde schade zoveel mogelijk beperken.


Artikel 9 Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Rob Moltmaker geen invloed kan uitoefenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen, stakingen, verkeersstoringen, niet voorzienbare stagnatie, brand in de trainingslocatie, faillissement of surseance van betaling van de trainer of trainingslocatie, ziekte of overlijden van de trainer, extreme weers- en verkeersomstandigheden, van overheidswege ingestelde beperkingen m.b.t. terrorisme, ziekte, epidemieën, etc.
2. Tijdens perioden van overmacht worden verplichtingen van Rob Moltmaker opgeschort. Indien nakoming door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of zich andere omstandigheden voordoen waardoor het voor Rob Moltmaker onevenredig belastend is om aan haar verplichtingen te voldoen, is Rob Moltmaker bevoegd de overeenkomst door een mededeling aan Opdrachtgever en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
3. Indien Rob Moltmaker bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is zij gerechtigd het reeds geleverde of verrichte deel afzonderlijk te facturen, of bij aanbetalingen gedeeltelijk te crediteren.


Artikel 10 Geheimhouding en Intellectueel Eigendom

1. Het is Opdrachtgever en deelnemer(s) bekend dat het Intellectueel Eigendom inzake de dienstverlening van Rob Moltmaker, inclusief de door of namens Rob Moltmaker verzorgde begeleiding, toebehoort aan Rob Moltmaker. Het is Opdrachtgever en/of Deelnemer(s) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rob Moltmaker niet toegestaan om enige, al dan niet door Rob Moltmaker openbaargemaakte, inhoud van de begeleiding of andere voortbrengselen van de geest te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.

2. Rob Moltmaker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele eigendomswet- en regelgeving. Rob Moltmaker heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever en/of Deelnemer(s) ter kennis van derden wordt gebracht.

3. Alle partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst, inclusief informatie ten behoeve van begeleidingen door Rob Moltmaker, hebben gekregen, geheim te houden, behoudens eventuele wettelijke verplichtingen. informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de (soort) informatie. De informatie over Rob Moltmaker, waaronder methodiek, resultaten en benchmarkgegevens in welke vorm ook, behoort in ieder geval tot de gegevens die door Opdrachtgever en Deelnemer(s) geheim gehouden dienen te worden.


Artikel 11 Forum-, rechtskeuze en overdracht van rechten

1. Op deze – en andere tussen partijen gesloten – overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Mocht in de toekomst tussen partijen een verbintenis ontstaan, anders dan voortvloeiend uit een overeenkomst, dan is op die verbintenis tevens Nederlands recht van toepassing.

2. In het geval dat uit de Overeenkomst tussen partijen een geschil voortvloeit, is de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter in het arrondissement waarin Rob Moltmaker haar (hoofd)vestigingsplaats heeft. In het geval dat tussen partijen een geschil ontstaan omtrent niet-contractuele verbintenissen is tevens de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter in het arrondissement waarin Rob Moltmaker haar hoofdvestigingsplaats heeft.


Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door Bleijerveld Juridisch advies