Privacyverklaring

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Wanneer je bij Rob Moltmaker Life Interventie Coaching een dienst afneemt of wil gaan afnemen, of reageert op onze social media uitingen, dan hebben wij bepaalde persoonsgegevens van je nodig. Over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Rob Moltmaker Life Interventie Coaching willen we duidelijk zijn, vandaar deze privacyverklaring. Uiteraard gaat Rob Moltmaker Life Interventie Coaching uiterst zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en leeft de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na. Hierna hebben wij voor jou op een rijtje gezet welke gegevens wij van jou verwerken, waarom wij dat doen en hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze jij invloed kan uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens door Rob Moltmaker Life Interventie Coaching.

Omdat wij een dynamisch bedrijf zijn in een zich snel ontwikkelende omgeving, is het van belang dat wij onze privacyverklaring indien nodig actualiseren. Wij behouden ons dan ook het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen, zodra daartoe aanleiding bestaat.

 • Volgens de AVG zijn persoonsgegevens “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn dus alle gegevens die direct of indirect tot jouw persoon te herleiden zijn. Gegevens van onze leden: Bij het aangaan van een dienst bij Rob Moltmaker Life Interventie Coaching verwerken wij in ieder geval jouw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, geslacht en geboortedatum. Ook als je al een Rob Moltmaker Life Interventie Coaching dienst hebt, blijven wij dit soort persoonsgegevens van jou verwerken. Bij gebruik van de diensten van Rob Moltmaker Life Interventie Coaching worden, afhankelijk van welke diensten worden afgenomen, ook de volgende persoonsgegevens verwerkt: lidnummer, nummer van de ledenpas, via welke route je lid bent geworden, bezoekmomenten en contactmomente, type dienst, afgenomen extra’s, diensten, andere informatie die je eventueel aan ons hebt opgegeven, jouw financiële status bij Rob Moltmaker Life Interventie Coaching (afgenomen diensten en producten en of deze zijn betaald), eventuele gegevens welke genoteerd zijn tijdens de intake zoals: lengte, gewicht, vetpercentage, buikomvang, bloeddruk, kracht- en conditiescores, gegevens over gekozen voeding en eventuele overige medische gegevens welke door jou zijn aangegeven in het belang van een goede begeleiding van jou als sporter.

 • Van bezoekers aan onze website worden eveneens persoonsgegevens verwerkt. Het gaat daarbij om persoonsgegevens die je zelf als bezoeker op onder meer de contactpagina invult, zoals jouw e-mailadres, naam, adres, woonplaats of een telefoonnummer. De gegevens die je zelf invult op social media of die wij verzamelen naar aanleiding van jouw reacties op social media uitingen worden door Rob Moltmaker Life Interventie Coaching verwerkt. Het kan daarbij gaan om persoonsgegevens die je op onder meer de contactpagina van het betreffende platform zelf invult, zoals jouw e-mailadres, naam, adres, woonplaats of een telefoonnummer.

 • Rob Moltmaker Life Interventie Coaching verwerkt jouw gegevens om haar diensten aan je te kunnen leveren, zoals het aanmaken van een lidmaatschapspas waardoor je toegang tot Rob Moltmaker Life Interventie Coaching krijgt, het in behandeling nemen en beantwoorden van vragen en klachten en het opstellen. Daarnaast verwerken wij de door jou ingevulde gegevens bij specifieke diensten ten behoeve van die specifieke dienstverlening. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de gegevens die je aangeeft aan de trainer waardoor we je kunnen helpen bij het realiseren van jouw sportdoel.

 • Rob Moltmaker Life Interventie Coaching verwerkt jouw gegevens om je telefonisch of via e-mail te kunnen informeren. Je ontvangt informatie over jouw abonnement, voor deze informatie kun je je niet afmelden. Ook ontvang je informatie over gelijksoortige producten en diensten van Rob Moltmaker Life Interventie Coaching, zoals bijvoorbeeld een afspraakbevestiging. Voor deze berichten kun je je te allen tijde afmelden.

 • Jouw persoonsgegevens kunnen wij gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om de diensten van Rob Moltmaker Life Interventie Coaching te verbeteren. Ook kunnen we je vragen of je mee wilt doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek om zo onze dienstverlening te kunnen verbeteren. Jij beslist zelf of je hier aan mee wilt doen door al dan niet toestemming te geven.

 • Rob Moltmaker Life Interventie Coaching verwerkt gegevens van leden voor het uitvoeren van statistische analyses en het maken van managementrapportages. Op basis van die analyses en rapportages worden beslissingen genomen, producten en diensten geëvalueerd en wordt gekeken of campagnes effectief zijn. Gegevens van leden worden hiervoor op geaggregeerd niveau gebruikt. Geaggregeerd wil zeggen dat de gegevens geen informatie over individuele leden ten, maar enkel informatie over bepaalde groepen bevat zoals gebaseerd op gebruik, leeftijd of nieuwe leden.

 • Als je contact met ons opneemt of wij contact met jou opnemen per telefoon, e-mail, via social media, chat of op een andere manier, dan worden jouw gegevens geregistreerd. Zo kunnen medewerkers van Rob Moltmaker Life Interventie Coaching later zien dat er al eerder contact met je is geweest en waarover. Zo kunnen wij je sneller en beter helpen. Denk bijvoorbeeld aan vragen over de dienstverlening, klachten, facturen en betalingen of indien je mee doet aan marktonderzoek en ook wat bij een verkoopgesprek ter sprake is gekomen.

 • Rob Moltmaker Life Interventie Coaching verstrekt of verkoopt in beginsel geen gegevens aan derden, maar kan op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

 • Rob Moltmaker Life Interventie Coaching zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onder andere verlies, vernietiging of beschadiging, onbevoegde kennisname of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit doen wij onder andere door het nemen van fysieke en organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging, het afschermen van iedere bij ons in gebruik zijnde PC met gebruikersnaam, wachtwoord. Maar ook het up-to-date houden van software en het regelmatig testen van onze beveiligingsmaatregelen hoort hierbij.

 • Wij bewaren jouw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij jouw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soort persoonsgegevens. Als je een lidmaatschap van Rob Moltmaker Life Interventie Coaching hebt, dan bewaren wij jouw gegevens in ieder geval gedurende de looptijd van je lidmaatschap. Na afloop van de bewaartermijn worden jouw persoonsgegevens geanonimiseerd dan wel gewist.

 • Rob Moltmaker Life Interventie Coaching maakt gebruik van diensten van andere partijen. Dit gebeurt pas na screening op het gebied van security en privacy en pas nadat het bedrijf een overeenkomst met betrekking tot het gebruik en de bescherming van persoonsgegevens heeft getekend. Werkzaamheden waarbij derde partijen zijn betrokken zijn: het aanbieden van (online) marketing, marktonderzoek, incasso, adverteren en analyseren van effectiviteit van advertenties, webanalyse en applicaties/saas-diensten (Software as a Service, ofwel het aanbieden en gebruiken van software via internet) waarvan gebruik wordt gemaakt in het kader van werving en selectie, ledenadministratie, klantenservice en marketing, mobiele app, telefonische contacten en bankverkeer.

 • In de AVG zijn een aantal rechten van belanghebbenden vastgelegd. Iedereen heeft het recht zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of aan te vullen, te laten wissen, een beperking van de verwerking te vragen, te laten overdragen en kan bezwaar maken tegen verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Je hebt recht op inzage van jouw persoonsgegevens en een kopie daarvan te ontvangen. Je hebt recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren indien deze onjuist zijn en te laten aanvullen indien deze onvolledig zijn.